Life Style - Lekárska kozmetika

Intenzívne pulzné svetlo IPL

thumbnail

Jednou z úspešných progresívnych metodík posledných rokov, aktívne sa rozširujúcich v korektívnej der-matológii a lekárskej kozmetike, je intenzívne pulzné svetlo (IPL). Metóda IPL nachádza uplatnenie predovšetkým ako efektívna rejuvenizačná metodika, a hoci údaje o jej použití na epiláciu sú často protichodné, presadzuje sa čoraz viac aj na tento účel. Uplatnenie nachádza aj pri odstraňovaní pigmentových škvŕn, vyhladzovaní povrchových vrások a likvidácii drobných povrchových cievok. Už z vymenovania oblastí použitia je zrejmé, že ide o akúsi paralelu s laserovými technikami. V čom je teda rozdiel?

IPLversus laser

Čo majú spoločné a čo rozdielne obe metodiky? Spoločná je podstata mechanizmu účinku, ktorou je špecifické termické pôsobenie na zvolené štruktúry kože. Špecifickosť tohto termického pôsobenia, ako pri IPL, tak aj pri výkonovom laseri spočíva v krátkodobom intenzívnom zohriatí kože: doba zohriatia sa rádovo pohybuje na úrovni jednotiek až desiatok mili-sekúd a dosiahnutá teplota sa, napr. pri fotoepilácii, pohybuje okolo 70 °C. Ide teda o akýsi ultrakrátko-dobý, ale o to intenzívnejší tepelný impulz, ktorého cieľom je špecifické termické poškodenie cieľového tkaniva. Ako pri IPL, tak aj v prípade lasera sa na povrch kože aplikuje energeticky dostatočne bohatý pulzný svetelný záblesk vysokej intenzity, ktorého energia sa v cieľových štruktúrach mení na teplo.

Kým pri IPL je zdrojom záblesku silná záblesková výbojka, do istej miery podobná tým, aké poznáme z fotografických zábleskových prístrojov, v prípade lasera je to pri konštrukčne starších prístrojoch laserová trubica a pri prístrojoch novšej generácie (spravidla sú podstatne menšie a ľahšie, žiaľ nie lacnejšie) laserová dióda. Svetelný záblesk, vychádzajúci zo zdroja svetla je pri oboch metodikách kvalitatívne podstatne odlišný: kým záblesková výbojka pri IPL produkuje polychro-matické svetlo v podstate v celej šírke viditeľného spektra, svetelný impulz lasera je v zásade monochromatický, vlnová dĺžka laserového žiarenia je špecifická pre chemické prvky použité v žiariči a nepodlieha podstatným zmenám, či výkyvom. Často sa uvádza ďalší rozdiel, ktorého opodstatnenosť je diskutabilná: ide o kohe-renciu svetla, produkovaného laserom: koherencia znamená, že fotóny emitované z laserového žiariča kmitajú v rovnakej fáze, kým fotóny nekoherentného svetla produkovaného všetkými ostatnými zdrojmi kmitajú v rôznych fázach. Zdôrazňovanie tejto charakteristickej vlastnosti laserového žiarenia je diskutabilné najmä preto, že žiarenie laserového lúča je koherentné iba v mieste, kde opúšťa zdroj. V dráhe šírenia je koherencia laserového žiarenia narúšaná nerovnorodosťou prostredia, v ktorom sa lúč šíri (vzduch) a prakticky úplne sa koherencia ruší pri prieniku nerovnorodým prostredím rôznych tkanivových štruktúr v koži, podkoží, prípadne hlbšie.

Fotorejuvenizácia intenzívnym pulzným svetlom

Fyzikalno-chemickou podstatou starnutia kože sú štrukturálne zmeny kolagénu – bielkoviny, ktorá dodáva koži pevnosť. Okrem zmeny mechanických vlastností je dôsledkom starnutia aj zmenšenie objemu kolagénu. Pokožka sa tak stáva relatívne „príliš veľká”, čo sa kompenzuje jej akýmsi zriasením, ktorého vrcholným preja vom je vrásčitá starecká koža. Odstránenie tohto nepriaznivého stavu je odvekou snahou celej škály odborov, pôsobiacich na poli estetickej dermatológie a príbuznej časti farmaceutického a kozmetického priemyslu. Hoci preukázaná účinnosť viac či menej „zaručene” účinných protivráskových kozmetických prípravkov z produkcie veľkých známych i menších a menej známych výrobcov kozmetiky pretrváva iba počas ich aplikácie a nanajvýš krátkodobo aj po jej ukončení, účinky chemickej rejuvenizácie (chemore-juvenizácie) sú všeobecne akceptované. Známe sú aj rejuveniza-čné účinky elektrických prúdov strednej frekvencie.

Záblesk intenzívneho pulzného svetla, kontaktne aplikovaný zo zábleskovej výbojky na povrch ošetrovanej lokality, sa v kožných štruktúrach mení na teplo, takže vedie k ultrakrátkodobému.

Bratislava: Drotárska cesta 19 | Dohnányho 12 | Beňadická 5 | mob.: 0905 619 734

© 2014 - Lstyle s.r.o. - All rights reserved. | Prihlásiť sa