Life Style - Lekárska kozmetika

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je  Lekárska kozmetika Life Style, spol. s r. o., IČO: 44 203 705, so sídlom Drotárska 19/B, 811 02 Bratislava, v zastúpení konateľmi: MUDr. Ružena Sochorová, CSc., MUDr. Martin Sochor, PhD., Mgr. Barbora Sochorová (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Drotárska 19/B, 811 02 Bratislava

email: lstyle@lstyle.sk

telefón:  0905 619 734, 02/6241 3461

  1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  2. Prevádzkovateľ nevymenoval  zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal z kamerových záznamov, ktoré sú v prevádzke alebo pred prevádzkou; z evidencie pacientov, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní našich dermatologických  a dermatokozmetických služieb; z evidenčných lístkov, kde ste uviedli meno, priezvisko, email, adresu, telefónne číslo; účtovných dokladov.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Evidencia pacientov je potrebná na poskytovanie starostlivosti v plnom rozsahu podľa potreby a príslušnej právnej úpravy.

Účtovné doklady sú potrebné na plnenie povinností, ktoré vyplývajú z príslušných právnych noriem.

Vyplnením evidenčného lístka nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov kvôli marketingovým účelom. Sem sa vzťahuje najmä posielanie informácií o produktoch a službách, prieskum trhu.

Ak nám dáte súhlas s Cookies, informácie získané tuto cestou požívame na zlepšenie našej webstránky a remarketingové a reklamné účely.

V prípade spotrebiteľskej súťaže potrebujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Vašej účasti v súťaži, na vyhodnotenie súťaže a zaslanie prípadnej výhry.

V prípade, že nám dáte súhlas so zverejnením fotografií a videozáznamov zo zákrokov (pred zákrokom, počas zákroku a po zákroku) na našej stránke a na stránkach, ktoré používa naša spoločnosť na sociálnych sieťach, zverejníme fotografie a videozáznam len v potrebnom rozsahu.

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu prostredníctvom webovej stránky, tieto služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Kamerový systém slúži na ochranu nášho majetku a majetku našich klientov.

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely nám môžete dať vyplnením evidenčného lístka na našej prevádzke. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na mail lstyle@lstyle.sk alebo poštou na adresu Drotárska 19/B, 81102 Bratislava

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

Zdravotnú dokumentáciu uchovávame 20 rokov, účtovné dokumenty 10 rokov, súhlas na marketingové účely uchovávame až do Vášho odvolania, súhlas potrebný pri spotrebiteľskej súťaži uchovávame po dobu súťaže a údaje o výhercoch po dobu nevyhnutnú na prípadné uplatnenie nárokov, max. 2 roky.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme našim zamestnancom v potrebnom rozsahu na vykonanie zákroku, externému lekárovi/lekárke vykonávajúcim zákrok, externej účtovníčke, osobám zaisťujúcim marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá  v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

V prípade záujmu uplatnenia si niektorých z uvedených práv sa na nás môžete obrátiť mailom na adresu lstyle@lstyle.sk alebo písomne na adresu Lekárska kozmetika Life Style, spol. s r.o.

 

V prípade otázok alebo sťažností ohľadom Vašich osobných údajov, najmä ich spracúvania, sa môžete obrátiť na nás mailom na adresu lstyle@lstyle.sk alebo písomne na adresu Lekárska kozmetika Life Style, spol. s r.o.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Bratislava: Drotárska cesta 19 | Dohnányho 12 | Beňadická 5 | mob.: 0905 619 734

© 2014 - Lstyle s.r.o. - All rights reserved. | Prihlásiť sa